Non-academic staff


Name Username Notes
V.V. Vengurlekar vivek Secretary, School of Maths  
Anuradha Prajapati anuradha  
Premchand B. Bundele pchand  
Mitesh R. Mehwala mitesh  
V. Nandagopal nandgopa  
Milind Prabhakar Pilankar pilankar  
Vishal M Sailor vsailor  
Snehal A. Sawant snehal