Members in the School listed by type

Faculty
 • Amalendu Krishna: amal
 • Amitava Bhattacharya: amitava
 • Arvind Nair: arvind
 • Dipendra Prasad: dprasad homepage
 • Eknath Ghate: eghate homepage
 • Anish Ghosh: ghosh homepage
 • Indranil Biswas: indranil
 • Mahan Mj: mahan homepage
 • N. Fakhruddin: naf
 • Nitin Nitsure: nitsure
 • A.J. Parameswaran: param
 • Radhika Ganapathy: radhika
 • C.S. Rajan: rajan homepage
 • Ravi A. Rao: ravi
 • Ritabrata Munshi: rmunshi homepage
 • S.K. Roushon: roushon homepage
 • Sandeep Varma V: sandeepv homepage
 • A. Sankaranarayanan: sank
 • J. Sengupta: sengupta
 • Siddhartha Bhattacharya: siddhart
 • Raja Sridharan: sraja
 • V. Srinivas: srinivas homepage
 • S. Subramanian: subramnn
 • Tanmay Deshpande: tanmay
 • T.N. Venkataramana: venky homepage
 • Vijaylaxmi Trivedi: vija
 • Yogish I. Holla: yogi homepage

Adjunct Members
 • Aravind Asok: asok
 • Jean Fasel: fasel
 • Madhav Nori: nori
 • T.R. Ramadas: ramadas
 • Abishek Saha: saha
 • Tomas Gomez: tomas
 • Sanju Velani: velani
 • Angelo Vistoli: vistoli

Post-doctoral Fellows
 • Mitra Koley: mitrak
 • Tohru Kohrita: tohru
 • Kalyan Banerjee: kalyan
 • Gunja Sachdeva: gunja
 • Subham Sarkar: subham
 • Ekata Saha: ekata homepage
 • Biswajyoti Saha: biswa homepage
 • Ashwin Deopurkar: ashwin
 • Hengfei Lu: hengfei

Students
 • Ankit Rai: ankit
 • Anupam Mondal: anupamm homepage
 • Arjun Paul: apmath90 homepage
 • Chandranandan Gangopadhyay: chandrag
 • Anand U. Chitrao: chitrao
 • Jitendra Rathore: jitendra
 • Abhishek Khetan: khetan
 • Kuntal Chakraborty: kuntal
 • K. V. Shuddhodan: kvshud homepage
 • Mahbub Alam: mahbub
 • Mainak Ghosh: mainak
 • Mandira Mondal: mandira
 • Mohit Upmanyu: mohit
 • Pratyush Nath: pnath
 • Prahlad Kumar Sharma: prahlad
 • Prashant Shivaji Arote: prashant
 • Bandi Prasuna: prasuna
 • Pritam Majumder: pritam
 • Rahul Gupta: rahul
 • Vangala Ravitheja: ravithej
 • Rijul Saini: rijul
 • Sagar Shrivastava: sagars
 • Sameer R Kulkarni: sameer
 • Sampat Kumar Sharma: sampat
 • Amith Shastri K.: shastriq
 • Shreyasi Datta: shreya
 • S. Sai Teja: somuteja
 • Sujoy Chakraborty: sujoy
 • Sumit Roy: sumit
 • Vivek Kumar Rai: vivekrai

Non-academic members
 • Anuradha Prajapati: anuradha
 • Mitesh R. Mehwala: mitesh
 • V. Nandagopal: nandgopa
 • Premchand B. Bundele: pchand
 • Milind Prabhakar Pilankar: pilankar
 • Snehal A. Sawant: snehal
 • V.V. Vengurlekar: vivek
 • Vishal M Sailor: vsailor